ප්රදර්ශනය

ප්රදර්ශනය1

2016 වියට්නාමය වියට්ස්ටොක් ප්රදර්ශනය

ප්රදර්ශනය2

ඊජිප්තු ඇග්‍රෝම් 2017

ප්රදර්ශනය6

VIV බැංකොක්, තායිලන්තය 2017

ප්රදර්ශනය 3

2018 අබුඩාබි VIV ප්‍රදර්ශනය

ප්රදර්ශනය 5

ඇග්‍රෝම් ඩුබායි 2019